VIGTIGE SERVICEMEDDELELSER

Vi publicerer løbende vores servicemeddelser her på siden, så du nemt kan tilgå information om prisudvikling, levering og andet vigtigt. På den måde får du hurtigt et overblik, og mulighed for at forberede dig til dialog med dine kunder.

Januar 2024

Prisvarsling januar 2024

På træbaserede produkter oplever vi lige som ved varslingen i oktober prisstigninger på bl.a. lægter, reglar, spærtræ og tagbrædder, forskalling, men også på spånplader, OSB og konstruktionsfiner. Efterspørgslen på træ er stadig meget høj og hvor vi tidligere var begunstiget af faldende pris på den svenske krone, er denne nu stabil på et højere niveau, hvilket slår direkte igennem på priserne.

På energitunge byggematerialer som cement, blokke, beton, belægning ser vi prisstigninger med henvisning til blandt andet stigende råvarepriser. Aalborg Portland gennemfører en mindre prisstigning til 1. februar, hvilket skal ses i lyset af det prisfald, som slog igennem medio 2023.

►Se oversigt med varegrupper der har prisændringer her.


Oktober 2023

Prisvarsling oktober 2023

På træbaserede produkter har vi oplevet endnu et prisfald, som allerede er implementeret i vores priser pr. 1. oktober. Vi har heldigvis ikke oplevet problemer med leveringerne på udvalgte specifikationer, som ellers var varslet sidst. Dette skyldes et større vareudbud som aktuelt præger markedet. Vi forventer, at priserne vil forblive på det aktuelle niveau - under forudsætning af, at der ikke sker markante ændringer i valutakurserne.
På energitunge byggematerialer som f.eks. isolering og keramiske fliser er, der med få undtagelser ikke varslet større stigninger. Men vær opmærksom på gips der stiger. Den største risiko er fortsat, hvis energipriserne siger markant, hvilket der heldigvis indtil videre ikke er tegn på.
Vi forventer imidlertid stigninger på cementbaserede produkter, som belægning, cement, mørtel mv. til årsskiftet. Dog har vi endnu ikke konkrete informationer, der gør, at vi kan oplyse de aktuelle satser.


August 2023

Prisvarsling august 2023

For træbaserede produkter er materialeprisen reelt steget mere end opdateringen viser, men da kursen på svenske og norske kroner er faldet ift. danske kroner, udligner det en stor del af prisstigningerne. Forsyningssituationen ser aktuelt fint ud, men da savværkerne har reduceret deres produktionskapacitet, kan vi ultimo august og september opleve midlertidige mangler på visse specifikationer.Markedet for træ virker stabilt og vores bedste bud er, at vi ikke kommer til at se de store udsving på priserne resten af 2023 og at forsyningerne vil være stabile – største usikkerhed er valutakurserne.  På energitunge byggematerialer som f.eks. gips, isolering, keramiske fliser er der med få undtagelser ikke varslet større prisstigninger. Den største risiko er hvis energipriserne siger markant, men vi oplever at leverandørerne generelt er bedre forberedt til den kommende sæson end de havde mulighed for at være, da energipriserne steg tilbage i 2022.


April 2023

Prisvarsling april 2023

Forsyningssiturationen er med ganske få undtagelser nu normaliseret, det er ganske få produkter hvor der opleves egentlige leveringsudfordringer eller lange leveringstider.
For træ ser vi efter måneder med fald fortsat mindre fald frem til februar. Men forudser stigninger allerede i slutningen af første kvartal drevet af, at savværkerne lige nu saver nu med underskud. Flere af de større værker har allerede reduceret volumen for at stabilisere balancen mellem udbud og efterspørgsel, det vil få en effekt. Det samme vil den fulde konsekvens af stoppet af importen af savet træ fra Rusland og Belarus der nu for alvor mærkes i markedet. For cementbaserede produkter betyder den seneste prisstigning fra Aalborg Portland som forventet at produkter som blokke, mørtel og fibercement stiger. På energitunge byggematerialer som gips, isolering, keramiske fliser oplever vi fortsat stigninger med henvisning til både omkostningsmæssige efterslæb hos flere producenter, samt generel usikkerhed for prisen på el og gas. Trods de pt. faldende gaspriser, er niveauet stadig højere end prisniveauet ved sidste årsskifte, hvilket fortsat presser priserne opad.

►Se oversigt med varegrupper der stiger i pris her.


Januar 2023

Prisvarsling januar 2023

Hermed seneste update omhandlende de mest betydningsfulde varslinger om prisændringer, som Davidsen har modtaget fra leverandører siden sidste update i januar. Formålet er at gøre det let for dig som kunde at vurdere, hvad de varslede prisændringer kan betyde for netop din forretning.
Generelt modtager vi nu betydeligt færre varslinger end for bare 6 måneder siden og en stor del af dem, er varsling om prisfald. Det er både forventet og nødvendigt med henvisning til den aktuelle markedsudvikling og energiprisernes udvikling.
For træ ser vi som forudset i sidste update mindre stigninger. Baggrunden er, at Savværkerne har kørt med underskud og derfor har reduceret volumen for at stabilisere balancen mellem udbud og efterspørgsel. Det påvirker priserne i let opadgående retning.
For cementbaserede produkter betyder en prissænkning fra Aalborg Portland at både cement og cementbaserede produkter som blokke og belægning nu prismæssigt falder.
Forsyningssituationen er nu normaliseret, hvilket betyder, at der nu igen er normal leveringstid fra vores leverandører.

►Se oversigt med varegrupper der stiger i pris her.


Oktober 2022

Prisvarsling oktober 2022

De seneste måneder, er forsyningssituationen i hovedtræk normaliseret, mens vi fortsat oplever mange varslinger af prisændringer - primært stigninger desværre.

Prisudviklingen på råmaterialer, konstruktionstræ og stål er fortsat faldende, mens træbaserede produkter som spånplader og MDFplader endnu ikke falder. Årsagen er, at producenter af træpiller og træbriketter opkøber store mængder råmaterialer og derved øger efterspørgslen.

På energitunge byggematerialer som gips, isolering, og keramiske fliser, oplever vi fortsat markante stigninger med henvisning til både omkostningsmæssige efterslæb hos flere producenter, samt generel usikkerhed for prisen på el og gas. Trods de pt. faldende gaspriser, er niveauet stadig over 6 gange højere end prisniveauet for 12 måneder siden.

Aalborg Portland har varslet endnu en voldsom prisstigning til årsskiftet, hvilket rammer både cement og øvrige betonprodukter hårdt. Grundet prisstigningens størrelse forventer vi desværre flere stigninger på produkter indeholdende cement.

►Se oversigt med varegrupper der stiger i pris her.

OBS: Vi opfordrer fortsat til stor forsigtighed i forbindelse med tilbudsgivning og fastlåsning af priser over længere perioder.


August 2022

Prisvarsling august 2022

De internationalt tilgængelige markedsindexer indikerer fortsat fald på tunge råvarematerialer som fx stål, aluminium, og polyethylen. Fald som vi forventer på den korte bane bremser de mange prisstigninger over den seneste tid, og på kort tid medfører egentlige fald i priser på færdigvarer. Udfordringen er fortsat, at energi-omkostninger til både produktion og transport er på et meget højt niveau. Disse skal nedbringes, før et generelt prisfald vil slå igennem på færdigvarerne.

En positiv udvikling efter en lang periode med stigninger er, at priserne igen falder på lægter, spærtræ, tagbrædder, reglar, hvl. forskalling og trykimprægneret træ.

►Se oversigt med varegrupper der stiger i pris her.

OBS: Vi opfordrer fortsat til stor forsigtighed i forbindelse med tilbudsgivning og fastlåsning af priser over længere perioder.


Juni 2022

Prisvarsling juni 2022

Flere byggematerialer har været ramt af markante og gentagne prisstigninger, mens forbrugsmaterialerne har ligget prismæssigt stabilt i første halvår. Historisk set, er prisudvikling på forbrugsmaterialerne tidsmæssigt forsinket i forhold til byggematerialerne, og derfor ser vi først effekten nu af den seneste tids markante prisstigninger på råvarer energi og transport.

Vi observerer, at visse tunge råmaterialer heldigvis begynder at falde - eks. stål og aluminium der indgår i mange byggeri og forbrugsvarer. Desværre ser vi endnu ikke holdbare signaler om prisfald, men mere en indikation om stabilitet.

►Se oversigt med varegrupper der stiger i pris her.

OBS: Vi opfordrer fortsat til stor forsigtighed i forbindelse med tilbudsgivning og fastlåsning af priser over længere perioder.


April 2022

Årets anden orientering om pris- og leveringsudvikling på byggematerialer

Krigen i Ukraine, fortsat massiv efterspørgsel på bygge-materialer, meget høje råvare- og energipriser, samt flere varslinger om markante prisstigninger til ikræfttrædelse allerede nu, kan få store negative konsekvenser for væksten i dansk byggeri. Vi gør alt for at holde priserne i ro, bl.a. ved at udfordre prisstigningerne, og købe markant mere til lager.

Gå gerne i dialog med din kontaktperson hos Davidsen angående muligheder for alternative produktvalg.

►Se oversigt med varegrupper der stiger i pris her.

OBS: Vi opfordrer fortsat til MEGET stor forsigtighed i forbindelse med tilbudsgivning og fastlåsning af priser over længere perioder.


Marts 2022

Årets første orientering om pris- og leveringsudvikling på byggematerialer

Grundet fortsat meget høj efterspørgsel på byggematerialer samt krigen i Ukraine, er det lige nu meget svært at spå om både fremtidig pris- og leveringsituation på byggematerialer. Vi oplever at markedssituationen er voldsomt påvirket af en kombination af større efterspørgsel end udbud og energipriser der stiger kraftigt. Dertil fortsat en transportsektor præget af nye regler, mangel på chauffører og hele den ustabile situation i Ukraine og Rusland.

OBS: Vi opfordrer til MEGET stor forsigtighed i forbindelse med tilbudsgivning og fastlåsning af priser over længere perioder, både grundet prisudvikling men også risiko for vareknaphed. Se oversigt her


December 2021

Prisudvikling på beklædning og forbrugsartikler

Som for byggematerialer, modtages  flere og større leverandørprisstigninger end normalt for årstiden, hvilket er baggrund for en opdatering. OBS: Vi opfordrer til stor forsigtighed i forbindelse med tilbudsgivning/fastlåsning af priser...

November 2021

Udvikling på byggematerialer​​​​​​​ - priser og forsyningssikkerhed

​​​​​​​Markedet for stål, EPS og visse træbaserede pladeprodukter samt flere andre råvaretunge byggematerialer er fortsat massivt præget af større efterspørgsel end udbud, hvilket presser både priser og forsyningssikkerheden...

Nyheder til professionelle

Er du tilmeldt vores nyhedsbrev til professionelle, får du ovenstående servicemeddelelser, samt fx messeinfo og stærke tilbud, direkte ind i din mailboks. Er du ikke tilmeldt, så anbefaler vi, at du tilmelder dig - allerede i dag. Læs mere her...

Har du spørgsmål eller brug for sparring?

Har du spørgsmål til bestemte servicemeddelelser, eller brug for fx sparring i forbindelse med en kritisk kunde, valg af materialer eller andet, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive til din kontaktperson hos os.