EMBALLAGEN BESTÅR 100% GENBRUGSPLAST

Vi har indgået partnerskab med BetaPack A/S

I et vellykket partnerskab med vores samarbejdspartner BetaPack har vi i Davidsens Tømmerhandel fået udviklet sin pakkefolie udelukkende i genbrugsplast og samtidig reduceret vores samlede mængde plastemballage. Partnerskabet er resultatet af ét af flere igangsatte initiativer, der skal nedbringe Davidsens Tømmerhandels CO2-aftryk.​​​​​​​

genbrugspllast
genbrugspllast

Davidsen skal være selvforsynende på plastikaffald

Se denne inspirerende video, hvor vores bæredygtighedschef Mikkel Bang Hedelund forklarer, hvordan vi har gennemført projektet omkring cirkulær økonomi i partnerskab med BetaPack A/S, Egil Rasmussen Koncernen, Realdania og CONKRET Sp. j. Det spændende ved dette projekt er, at vi har hele værdikæden med fra producent til kunde, og tilbage igen.

Vores mål at blive selvforsynende på plastikaffald til vores egen emballagefolie.

maxresdefault


genbrugspllast
genbrugspllast

Fokus på eget klimaaftryk

Med målet om at reducere Davidsens Tømmerhandels samlede CO2-udledning med 30 pct. frem mod 2027 har vi iværk­sat og lanceret en ambitiøs bære­dygtighedsstrategi. Det fortæller bæredygtighedschef i Davidsens Tømmerhandel, Mikkel Bang Hede­lund, og henviser til en række planlagte ini­tiativer, der skal reducere Davidsens CO2-aftryk markant over de kommende år: “Vores bæredygtighedsstrategi for 2022-2024 fokuserer dels på vores eget klimaaftryk og materialespild, og dels på udvikling af kunderejsen og vores bæredygtige produktsortiment. Her spiller bæredygtige partnerskaber med hele vores forsyningskæde en afgørende rolle, for de 18 tiltag går tilsammen ind og påvirker alle grene af vores forretning,” siger Mikkel Bang Hedelund. Han pointe­rer, at Davidsens målsætning for CO2-reduktioner ikke baserer sig på opkøb af grønne certifikater: “Vi fokuserer på vores egne reelle CO2-reduktioner, uden opkøb af ek­sisterende vedvarende energi, da det er vigtigt for os at have en transparent bæ­redygtig profil. Skulle vi i fremtiden opkøbe grønne certifikater, vil det basere sig på en PPA-aftale, hvor vi f.eks. investerer i at rejse et konkret vindmølleprojekt, der sikrer udbygningen af yderligere grøn energi.”

Grønne partnerskaber understøtter den cirkulære materialestrøm

Med fokus på at reducere materi­alespild har vi i Davidsens Tømmer­handel i tæt samarbejde med BetaPack A/S, som er vores leverandør af plastemballage, foretaget tests af pak­kefolie med forskellige mængder genbrugsplast på logistikcen­teret i Odense. “Vores samar­bejde med Beta­Pack A/S har skabt værdifulde synergier i for­hold til at udvikle CO2-besparende emballage af 100% genbrugsplast, uden at dette går ud over kvaliteten, og som sam­tidig understøtter cirkularitet og genanvendelse,” siger Mikkel Bang Hedelund. Han fortæller, at partner­skabet med BetaPack A/S har re­sulteret i, at vi i Davidsens Tømmer­handel fra februar 2023 har kunnet pakke vores byggematerialer ind i pakkefolie fremstillet af 100 % genbrugsplast (PCR): ”Emballagen er fremstillet af consumer-plastik, og vi har bevist, at det er muligt at udvikle plastem­ballage af genbrugsplast – vel at mærke med samme gode beskyt­telsesevne.”

genbrugspllast

Lille indgreb – stor impact  

Ifølge Mikkel Bang Hedelund for­bruger vi i Davidsens Tømmerhandel årligt, hvad der svarer til ca. 64,5 tons emballage. Og da byggema­terialer ofte er pakket ind i beskyt­tende materiale, spil­ler CO2-udledning ifm. produktion af emballage en ikke uvæsentlig rolle for Davidsens Tømmerhandels indi­rekte CO2-regnskab. “Den bedste plastik er den, vi ikke bruger. Derfor har vi i samar­bejde med BetaPack arbejdet på at reducere mængden og tykkelsen på vores emballage. Det er lykkedes, og for at undgå yderligere ma­terialespild får vi nu leveret vores ruller med embal­lage i endnu flere forskellige størrel­ser, så mindst muligt plastik anvendes til at beskytte materialer­ne,” forklarer Mikkel Bang Hedelund. Han fortæller, at det vellykkede part­nerskab med BetaPack har givet Davidsens Tømmerhandel mod og lyst til at videreudvikle samarbejdet, der fortsat skal føre til bæredygtig produktudvikling.

"Vi står sammen om at bygge bæredygtigt"

Rådet for bæredygtig byggeri

DAVIDSEN ER MEDLEM AF RÅDET FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI
​​​​​​​
Byggelovgivningen bør afspejle klimavidenskaben for at overholde Paris-aftalen. Vis støtte på ReductionRoadmap.dk